Vindebye Veirmølle

1800 – 1877

Brandtaksation, 1816, 18. december
Møllehuse

Til forside

 

Taxationsprotokol 1800 – 1818.
(s. 544)

No. 227.
Anno 1816 den 18de December har under-
tegnede Branddirecteur med Taxations Mændene
Niels Lem Muur Mester og Rasmus Mar-
cussen Tømmer Mester, begge af Nackschov,
foretaget følgende Brandforsikkrings Taxation

                 Vindebye Sogn og Bye

1.
Anders Clausen Mølleren Eyendoms Huus.

d.
Det Nordre Huus, som af nye er Opbyg-
get, bestaaer af 6 Fag, 9 Al. dyb, Eege
Under Tømmer og Fyrre Over Tømmer,
Kliinede Vægge og Straae Tag, ind-
rettet til 2 Lader og een Loe med
Porte og Dørre; Taxeret á Faget 35 Rbd                     210 Rbd Sølv
og (???) (???) Huuses øvrige Bygninger, allerede
forhen Forsikkret for                                                 600 Rbd sølv

de anordnede Brandredskaber ere forefundne.


Niels Lehm           Rasmus Marcussen                J. Heerfordt

 

 

Bemærkninger:
'af nye'
i udtrykket 'som af nye er Opbygget' kan ifølge Ordbog over det danske Sprog (ODS) have haft to betydninger, som undertiden kan være sammenfaldende:
1) Under 'ny' gives følgende forklaring på 'af ny': 'at noget skabes, frembringes osv. helt fra begyndelsen, grunden eller erhverves som ubrugt'.
2) Under 'af' sættes 'af ny' lig med 'på ny', altså 'igen'.
Det må være i betydning 1) vendingen er anvendt her, da der ikke tidligere har eksisteret et nordre hus.

Rbd = Rigsbankdaler.
Med pengereformen i 1813 indførtes en ny grundenhed i pengesystemet, nemlig rigsbankdaler sølv, der skulle erstatte den hidtil anvendte rigsdaler (rd.) specie eller kurant, der også var en sølvenhed. Der skete derfor løbende en omregning af de tidligere taksationsbeløb til den nye enhed.

Når der her anføres, at husets øvrige bygninger, dvs. stuehus, vestre hus og plankeværket tidligere er forsikret for 600 rbd. sølv, er det en omregning af det samlede beløb, 1500 rd. kurant, fra vurderingen i 1812. Omregningen ses også i forbindelse med opgørelsen efter branden i 1817.