Vindebye Veirmølle

1800 – 1877

Brandtaksation, 1817, 29. oktober.
Møllehuse, brændt.

Til forside

Taxationsprotokol 1800 – 1818.
(s. 563)

No. 248
Anno 1817 den 29de October, foretoeg undertegnede
Branddirecteur og Taxations Mændene Niels Lem Muur
Mester og Rasmus Marcussen Tømmer Mester, begge af
Nakskow, Taxations Forretning over den Brandskade
som ved Ildebrand den 28de s: m: var foraarsaget hos Anders
Clausen Møller i Vindebye Sogn og Bye, hvis Stæd under
Hoved No. 33, og Bie No. 45 og 46 var Forsikkret for 810 Rbd Sv
og befandtes da:
                                                                                   D Crant       Rbd Sv
a. Stue Huuset i Øster og Vester, total afbrændt
                                   Forsikkret for                             800           320
b. Det Westre Huus, ligesaa                                            640           256
c. Plankeværk           do.                                                  60             24
d. Det Nordre Huus   do.                                                                  210
                                                                                   1500           810

Paa Pladsen fandtes noget forbrændt
Tømmer, som ikke ansaaes tienlig uden
til Brænde, tilligemed een beskadiget
Jern Bielæggerovn, som tilsammen
blev Taxeret for 40 Rd Sølv                                                               16
                                                                  Skaden                        794 Rbd

Datum ut Supra

Niels Lehm          R. Marcussen           J. Heerfordt

 

 

Bemærkninger:
s: m:
= samme måned
Sv = sølv.
D Crant = (rigs)daler kurant.
Datum ut Supra (latin) = ovennævnte dato.

Ved total brandskade kunne den brandlidte overtage resterne, der så blev vurderet og værdien afkortet i den udbetalte forsikringssum. Ville han ikke overtage dem, blev de solgt ved auktion, og det indkomne beløb tilfaldt brandforsikringskassen.
 

Frederik Jørgensen skriver i sine erindringer: '1817 brændte Møllestedet af, og det som staar nu er bygget 1818. Da Møllestedet brændte, blev en Person arresteret som mistænkt for Brandstiftelse; han var arresteret ½ Aar, men blev igen løsladt uden at tilstaa noget.'

Brandforhøret synes at være meget omfattende og er ikke medtaget i denne undersøgelse.