Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Brandtaksation, 1865, 27. oktober.
Møllehuse.

Til forside

Sognetaxationsprotokollen 1858 – 1873.
(s. 64 - 65)

Løbenr. 45 i Taksationsprotocollen.

Aar 1865 den 27de Oct Kl 5 om Eftermiddagen er af un-
tegnede Sognetaxationsmænd i henhold til Lov af 4de
Marts 1857 foretaget følgende Taxation til Indtegning
i Landbygningernes alm Brandforsikkring
         Vindeby Sogn, Vindeby By
Enkemadame Raahauges Eiendom
Vindeby Mølle Matr Nr. 33.
a.
Stuehuset i Nord 16 Fag. Lang 44½, dyb 12½, høi 4
Al. Ege Under – Fyrre Overtømmer, muret med
brændte Steen og Kalk, tækket med Straa;
3 Skorstene og Bagerovn af brændte Steen; 2 Gav-
le af brændte Steen, samt Brædegesims.
Indrettet fra Øst af saaledes: 2½ Fag til Gjæste-
kammer og Skabe med Brædegulv; 4½ Fag til Have-
stue
og Sovekammer med Brædegulv og Gibsloft.
5 Fag til 2 Dagligstuer, Forstue og Spindestue med
Brædeloftgulv. Alt oliemalet; 4 Fag til Stue
med Brædegulv, Kjøkken med Flisegulv, Spisekam-
mer hvorunder er Kjælder med Bræde Flisegulv; samt
Bryggers med Kampesteensgulv. I det hele med
12½ Fag Vinduer med store Ruder og 6½ Fag med
smaa Ruder 4 dobbelte og 9 enkelte Døre med
Fyldinger 15 enkelte slette Ditto. Alt med Brædeloft
Huset er tildeels opført af Nyt det blev taxeret
saaledes 16 Fag a 120 Rd er                                                 1920 Rd
b.
Østre Huus 9 Fag. Langt 26½, dybt 10½, høit 33/4 Alen
Ege Under – Fyrre Overtømmer; muret med brænd-
te og raa Steen; tækket med Straa, en Skor-
steen af brændte Steen. Indrettet fra
Nord af saaledes: 4 Fag, til Gang, 2 Stuer og Pige-
kammer med Brædegulv. 5 Døre og 6 Fag Vin-
duer; dernæst 5 Fag til Foderlo og Stald med
en Port og 4 Døre.
De 4 nordre Fag tildeels opført af Nyt de 5 søndre                 ________
Gammelt.                                                              Lateris      1920 Rd
                                                            Transport                  1920.
Det blev taxeret saaledes:
                 4 Fag a 60 Rd er       240 Rd
                 5   -    a 30  -   er        150   -
                                         I alt                                                390.
e.
Vestre Tilbygning til Stuehuset 2 Fag. Langt 5,
dybt 5½, høit 4 a 7 Alen. Ege Under Fyrre Over-
tømmer; muret med brændte Steen; tækket
med Straa. Indrettet til Gang og Borgerstue
med 2 Døre og 2 Fag Vinduer, samt Brædeloft.
Det blev taxeret saaledes:
                 2 Fag a 25 Rd er                                                        50.
                                                            Summa                       2360.

Samtlige Bygninger staar under Fors. Nr 31 fors.
for 7286 hvoraf Lit. a og b {med Tilbygning} udgaar med 1586 Rd
altsaa nu for 8060 Rd.
Litr. a er sammenbygget med Litr. b og e, og Litr.
e er sammenbygget med Litr. d, og ligger i en
Afstand af over 100 Alen fra Leiehuset paa Matr.
No. 33.

Ovenstaaende Forretning have vi foretaget
saaledes at vi med vor Ed trøster os til at bek.
samme

                 Vindeby Mølle den 27de Oct. 1865
                 Hans Rasmussen    I. Knudsen

Bet.
Form              -- Rd 2 M
Taxation         --  -- 5  -
Brandd.          1  --  --  -
Stempelafg.    --  --  2  -
                      2  --  3  -

 

Bemærkninger:

Havestue: har vel blot været en stue, hvorfra der var udgang til haven.
Stempelafgift: Der blev i 1861 også indført stempelafgift for landbygningers brandforsikringer. Hvorfor den ikke er opført på taksationen i 1863 er uklart.

To år efter udvidelsen af stuehuset mod vest har enkemadame Raahauge besluttet at renovere huset og forlænge det mod øst med 10½ alen, svarende til bredden af det østre hus. Det må være denne del af huset, der er ’opført af Nyt’.

Det østre hus blev forlænget mod nord med 1 fag og de 3 tilstødende fag kraftigt ombygget og indrettet til beboelse, sandsynligvis aftægtsbolig. De to huse var nu sammenbyggede.

Målene på bygningerne svarer nøje til de mål, der ses på en plan over ejendommen fra 1904.
Bygningerne er identiske med de i dag eksisterende.