Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Brandtaksation, 1869, 10. september.
Møllehuse.

Til forside

Sognetaxationsprotokollen 1858 – 1873
(s. 98)

Løbe No. 70.
Aar 1869 den 10de Septbr Kl 10 om Formidagen er
af undertegnede Sognetaxationsmænd i Henhold til
Lov af 4de Marts 1857 foretaget følgende Taxation til
Indtegning til Landbygningernes almindelige
Brandforsikkring.
                 Vindeby Sogn Vindeby Mølle
                 Ferdinan Raahauge Matr No 33.
Litr c Synden for Møllen et Hus 12 Fag; Langt 32, dybt
12, høit 3½ Alen – Murene opført af Stampet Leer
og blandet Overtømmer tækket med Straae
indrettet til 2 Lader og en (Loe?) med 3 Sæt Porte. Taxeret
saaledes 12 Fag a 30 rd er                                360 rd

Eieren forlangte Bygningen forsikkret med Und-
tagelse af de udvendige Mure {og Grundsteenene}
som taxeres til 120 rd
                 Altsaa forsikkres denne Bygning for                         240 rd

Østen for Litr c er en tilbygning Litr f paa 7 Fag;
Langt 17½, dybt 11, høit 3¾ Alen – Opført af Fyr under
og Fyr Overtømmer tækket med Straae, og muret med
brændte Steen, indrettet til Hestestal og Kostal med
Steenkrypper og Foderloe, med 5 enkelte Vinduer
og tre slette Døre taxeret saaledes a 50 rd Fag           350 rd
                                   for Grundsteenene                   15 rd      335 rd
En Pompe tæt Øst for Huset taxeret til                                         15 rd
Vest for Litr c er en tilbygning Litr g paa 7 Fag:
Langt 17½, dybt 10½ og høit 3¾ Alen – Opført af Fyr
under og Overtømmer tækket med Straae, og muret
med dels raae og dels brændte Steen; indrettet
til Vognremis med Brædeloft, Brændehus, Svine-
stal, Hønsehus og Andehus med 4 Døre et sæt Porte
og et Vindue, 7 fag taxeres saaledes a 55 rd faget       385 rd
Eieren forlangte Bygningerne forsikkrede med
Undtagelse af Grundsteenene, som taxeres 35 rd          20 rd
                 Altsaa forsikkres denne Bygning for                           365 rd
Litr Samtlige disse Bygningerne ligger i en af-
stand fra Litr b. 35 Alen.
Litr c gammel Assurance for 200 rd som nu
udgaar.
Litr a gammel Assurance                                                           1920.
                                                                                 Lateri      2875 rd
                                                                              Transport    2875
Litr b gammel Assurance                                                              390
Litr d gammel Assurance                                                            4900
Litr e gammel Assurane                                                                 50
                                                                                                8215 rd

Bygningerne ligger i en Afstand af 165 Alen fra nærme-
ste fremmede Bygning.

Ovenstaaende Forretning have vi foretaget saaledes
som vi med vor Eed trøste os til at bekræfte samme.

                 Vindeby d. 10de Septbr 1869
                 R. Olsen                     Hans Rasmussen

                                   Som Reqvirent
                                   Ferd. Raahauge

Formand                              2 mark
Taxation                              5    --
Branddir                    1 rd  
Stempel                               2    --
                                 2 rd    3 mark

Afsendt til Branddirectøren 13/9 69 

 

Bemærkninger:
Vognremis
= vognremise = bygning, hvori (heste)vogne hensættes, når de ikke anvendes.

Når møller Raahauge forlangte de tre bygningers grundsten og de lerstampede vægge i det søndre hus undtaget fra forsikringen, er det sket med henvisning til plakat af 14. december 1831. Heri var det anført at ydermure og grundsten kunne fritages fra at blive forsikrede. Det kan naturligvis undre at denne mulighed ikke er taget i anvendelse før på Vindeby mølle, men en forklaring kan være at myndighederne dvs. branddirektørerne ikke har gjort noget særligt for at udbrede kendskabet til bestemmelsen, da den ville betyde en nedgang i brandkassens indtægter. Ferdinand Raahauge er måske først blevet klar over muligheden, da han selv var blevet taksationsmand.

Mølleren har åbenbart ønsket at supplere møllerivirksomheden med noget dyrehold, idet der nu er blevet opført to nye bygninger til bl.a. stalde. Desuden er det lerstampede hus udvidet.
Oplysningen, om at disse tre bygninger ligger 35 alen syd for det østre hus (litra b), tyder på at de har ligget på landevejens modsatte side.