Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Brandtaksation, 1872, 29. juli.
Vejrmølle.

Til forside

Taxationsprotokol 1848 – 1882.
(s. 292 – 293)

1872 den 27de Juli er af undertegnede Branddirecteur
med Amtstaxationsmændene Møllebyggerne Saunte og
Pedersen foretaget følgende i Henhold til Circulære af 6’ Jan
Omvurdering af Vindmøller.
(…)
Den 29de Juli
(…)
Samme Dag

Vindeby Sogn og By.

1214
Vindeby Mølle, tilhørende Møller Raahauge.
Denne Mølle, der staar forsikkret for 4900, er af
hollandsk Bygningsmaade, og opført paa et 2 Alen høit
Kampesteensfundament. Den er 4 Lofter høi, med
et Vindfang paa 29 Alen med Seil af Seildug. Den er
bygget af Egetræ, udvendig beklædt med Bræder og tækket
med Spaan paa 13 Alen, og paa 5 Alen forneden med
Straatag.

Forneden i Møllen 1 Skillerum og Gulv                 140     130
ligeledes et Magasin med Meelkasser                    120     120
1 Sigte                                                                 70       65
1 Balancevægt med Lodder                                    40       35
Paa 1te Loft
1 Sigte                                                               120      115
1 Gryntromle og                                                    40        40
1 Blæsekasse m. Skubsold                                      30        25
1 Grynblæsekasse                                                  25        20
1 Vægt                                                                  20        20
Paa 2’ Loft
1 fransk Quærn m. Tilbehør                                    65      465
1 9 Quart: Grovq: tyk 22’’                                     270      260
1 7    --         do        --   26’’                                 230      220
1 Skaldquærn                                                       240      220
Slagramme m. Bjælkelag                                         80        70
Paa 3’ Loft
1 staaende Axel med Stjernh: Krond: og (Remski:)  250       240
(Krandsvinde)                                                          15         12
Paa 4’ Loft
1 Sækkevaltse                                                         10           5
i Hatten
1 liggende Axel m. Hattehj: og Perse                       260        250

Vindfang m. Seil                                                     240        230
Krøiværk                                                                  80         40
Omgang                                                                  110         60
Fundamentet under Møllen                                       200        200
Alt Tømmer i Skroget, Bjælkelag og Lofter               1200      1100
Trapperne                                                                 25          10
Vinduer og Døre                                                         80         70
Tømmeret i Hatten med Beklædning og Spaan            280       250
Beklædning og Spaantækning paa Skroget                 280        280
Straatag og Lægter paa                       do                    60          50
Smedebeslag                                                            200        200
Arbeidsløn                                                              1000        900
                                                                             6180      5702

Møllen er vel vedligeholdt og forsvarlig mod Ildsfare.
Den er over 100 Aar gammel, men undergaaet en Hovedreparation.

                                   Vindeby d 29’ Juli 1872
                                                                             Taxationsmænd
                 Dorph                                          (J J) Pedersen   H N Saunte
                                                                                     Mølebyggere

 

 

Bemærkninger:

De to talkolonner angiver henholdsvis ”Taxationssum Rd(sv) og ”Forsikkringssum Rd(sv)”. Forskellen på de to summer bekræfter synsmændenes udsagn i 1877 om at møllen er ’betydelig forsikret under Værdi.’
:
= ordet er forkortet
Skubsold = skubbesold = sold, der skubbes frem og tilbage under sigtning af korn eller mel.
Grovq: = grovkværn.
Quart: = kvarter. En kvart = ¼ alen. 9 Quarter = 2¼ alen = 1,4 m.
Skaldquærn = skallekværn = kværn til afskalning af korn. I andre egne af landet ses betegnelsen pillekværn og grubbekværn.
Stjernh: = Stjernehjul = tandhjul, hvis tænder sidder på hjulets kant og i hjulets plan.
Krond: = Krondrev = vandret drev, hvori det lodrette hattehjul (knaghjul) griber.
Hattehj: = Hattehjul = hjul på møllevingernes aksel i hatten.
Perse = møllens bremse.
Krøiværk = krøjeværk = indretning, hvormed møllehatten drejes/krøjes op i vinden.

Den 27. juli blev der foretaget omvurdering af møllerne i V. Nordlunde, Sandby (Rise mølle), Sandbjerg samt V. Karleby og d. 29. juli af møllerne i Branderslev, Skovbølle og Vindeby. Fremgangsmåden i takseringen var nu ændret radikalt. Hidtil var en mølle og dens redskaber/inventar blevet takseret til ét samlet beløb, og dette var så normalt forsikringsbeløbet. Som nævnt tidligere kunne grundsten og ydermure dog fritages for forsikring. Nu blev en mølles enkelte bygningsdele og hvert stykke inventar vurderet for sig, og endvidere blev der fastsat et beløb til arbejdsløn. Mølleren kunne derefter afgøre, hvor meget han ville lade de enkelte dele forsikre for.
 
Gennemgående afviger en vurdering (taksationssum)  af de nævnte møller kun lidt fra den foregående. Når der ses bort fra Vindeby mølle, drejer det sig om udsving på maksimalt 7 %. Men for Vindeby mølle er der tale om en stigning på 26 %, og baggrunden for dette må være, den hovedreparation møllen har gennemgået samt de ny redskaber, der er blevet installeret; her skal specielt bemærkes den franske kværn med tilbehør som det absolut mest kostbare.

Det store mysterium i denne taksation er oplysningen om at møllen er over 100 år gammel, hvilket jo er i modstrid med den dendrokronologiske undersøgelse, der siger at træet i møllens bærende dele er fældet i 1824. Der må være tale om en fejl fra branddirektør Dorphs side. Den kan være opstået ved at han ved selve besigtigelsen af ejendommene/møllerne har ført en form for kladde, og han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig med denne og den efterfølgende indskrivning i taksationsprotokollen.
 

 
 


Protokollens forkerte oplysning om
 at møllen er over 100 år gammel.

 
 


Et forhold i protokollen peger stærkt i retning af at der må være ført en kladde: Taksation nr. 1207 er dateret d. 27. juli, der var en lørdag, og omhandler V. Nordlunde mølle. Men nr. 1208 indledes med: ’Fredagen den 26. Juli 1872 har undertegnede …’, og den omtaler besigtigelsen af en brandhærget gård i Sandby. Nr. 1209 begynder med: ’Den derpaa følgende Dag d 27. ’, og så er han tilbage ved omvurderingen af møllerne, der i protokollen følger efter hinanden til nr. 1214, Vindeby mølle. Branddirektør Dorph har ganske enkelt glemt at få indskrevet den brændte gård på den rigtige plads i protokollen.

Det kan næppe være møller Raahauge, der har oplyst branddirektøren om at møllen var over 100 år gammel. Han er født ca. 1818 og har dermed været omkring 6 år, da hans far i 1824 overtog den nyopførte, men endnu ikke færdigbyggede mølle, hvilket han må have kunnet huske - med mindre han har villet opnå et eller andet ved at lyve møllen ældre. Hvad det evt. skulle være, er vanskeligt at se, og han har jo heller ikke kunnet vide, om branddirektøren evt. ville kontrollere oplysningen ved opslag i protokollerne.

Som noget specielt ved denne omvurdering er det ved hver mølle oplyst, hvor gammel den er. Ved de hollandske møller, Rise, Sandbjerg og Skovbølle, er angivet, hvilket år de er opført. Det samme har været hensigten ved Branderslev mølle, der også var hollandsk, men her er pladsen, hvor årstallet skulle have stået, tom. Det har givet været meningen at indføje det på et tidspunkt, men det er altså ikke sket. Ved stubmøllerne i V. Nordlunde og V. Karleby - samt Vindeby mølle - er anført at de er over 100 år gamle. Det sidste er forkert.

Endnu en, muligvis uvæsentlig, fejl skal påvises: Om Rise mølle oplyses det at den er opført i 1825. Det rigtige årstal er 1823, mens 1825 er det år, hvor Vindeby mølle stod færdig. Om der her er sket en forveksling, kan ikke afgøres.

Det er min opfattelse, at protokollen i hvert fald hvad angår disse taksationer ikke er ført på de lokaliteter, de omhandler, men senere, muligvis på grundlag af mere eller mindre mangelfulde noter. Derved er de påviste fejl og mangler opstået. Formentlig har forsikringstager og myndigheder ikke tillagt disse fejl nogen betydning, men i eftertiden har den urigtige oplysning om at Vindeby mølle var over 100 år gammel givet anledning til den uundgåelige konklusion, at møllen i 1872 ikke kunne være identisk med den mølle der blev opført i 1824-25.

Det er de samme 13 alen eller 8,2 m, der dengang som i dag er tækket med spån, nemlig fra omgangen og op til møllehatten. De 5 alen eller 3,1 m, der er stråtækt, er fra omgangen til undermøllen. Denne del af møllen er i dag beklædt med tagpap. Det fremgår endvidere at hatten er spåntækket.