Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Brandtaksation, 1877, 29. September.
Vejrmølle.

Til forside

Taxationsprotokol 1848 – 1882.
(s. 345 - 346)

Samme Dag den 29’ Septb (1877 jc) blev med Synsmændene
Møllebyggerne H.N. Saunte og Chr. Nielsen, begge af Maribo,
Foretaget en Revision af Forsikkringerne paa nedenstaaende
Møller.
(…)
1287
Vindeby Mølle tilhørende Møller Raahauge.
Denne hollandske Mølle staar forsikkret for 11404 Kr, og
da den ligeledes i alle Henseender er velvedligeholdt, og den iføl-
ge Synsmændenes Erklæring staar betydelig forsikret under
Værdi, forbliver den uforandret forsikkret for                                   11404

 

Bemærkninger:
Med møntloven af 1873 indførtes et nyt møntsystem, kroner og ører. 1 rd. blev sat lig med 2 kr. De 11.404 kr., som møllen er forsikret for her i 1877, svarer altså til forsikringssummen i 1872 på 5.702 rd.