Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Baggrund

Til forside

 


Baggrunden for sidens tilblivelse er følgende: I forbindelse med genindvielsen af møllen i 1998 efter et omfattende restaureringsarbejde, skrev jeg en artikel om møllens historie i 'Lokalhistorien', medlemsblad for Ravnsborg lokalhistoriske Forening. Artiklen kan læses her på nettet:
http://www.grytner.dk/~grytner/arkivet/vindeby1.htm

Det skal imidlertid straks siges at ny viden har medført at artiklen nu fremtræder med grove fejl og misforståelser. Den byggede primært på nogle transskriberede brandtaksationer, der lå på Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv, som jeg på det tidspunkt var tilknyttet. Ud fra disse taksationer blev min opfattelse af møllens historie denne – i kort form: Den oprindelige stubmølle brændte i 1823. I 1824/25 blev der opført en ny, hollandsk mølle. På grundlag af en taksation fra 1845, hvis beskrivelse af møllen på flere punkter afveg fra 1824/25-beskrivelsen, måtte jeg konkludere at der her var tale om en anden mølle. Hvad der var sket med den tidligere, var et åbent spørgsmål.
 
I en taksation fra 1872 er det anført at møllen er over 100 år gammel. Der kunne jo have været tale om, at møllen, der blev sat op i 1845, var en ældre mølle, men igen var beskrivelsen af møllen i 1845 så forskellige fra den i 1872, at jeg måtte slutte at der var opsat en anden, brugt mølle. Den nuværende mølle kunne således være den tredje hollandske mølle på stedet. Ifølge en mundtlig tradition skulle møllen være sejlet fra Langeland til Vindeby, og dette måtte så være sket her i 1872.
 
Ud fra det kraftige tømmer, der er anvendt i møllen og ud fra nogle spor i tømmeret i møllens nederste etage, var det lederen af restaureringsarbejdet, møllebygger John Jensens teori, at møllen oprindelig havde stået på et gods, hvor pengene havde været rigelige, og at den dér havde fungeret som afvandingsmølle, hvori der havde været installeret en vandsnegl.

Imidlertid blev der på Vindeby Møllelaugs foranledning i 2005 iværksat en dendrokronologisk undersøgelse af træet i møllens vitale dele, bl.a. højbenene. Undersøgelsen, der blev foretaget af Nationalmuseet, viste at træet i disse dele var fældet ca. 1824, og da en møllebygger helst arbejder med nyfældet træ, tydede det stærkt på at den mølle, der står der i dag, er den samme, som blev bygget i 1824!

Men dette var jo ikke i overensstemmelse med det, der var blevet læst ud af brandtaksationerne.

Møllelauget rettede derfor henvendelse til det lokalhistoriske arkiv med en opfordring til at genoverveje oplysningerne i taksationerne. En op- og udfordring man lod gå videre til mig. Da jeg i mellemtiden var flyttet fra Lolland til Nordsjælland, valgte jeg at undersøge taksationerne i de originale protokoller på Landsarkivet i København. Samtlige taksationer fra 1800 og til 1877, der er den periode, protokollerne dækker, er i transskriberet form lagt ud her på hjemmesiden. Det gælder uanset om en given taksation omhandler møllehusene (bolig og øvrige bygninger) alene, møllen alene eller både møllehuse og mølle.

I dag er det jo nemt at se de fejl, jeg begik ved udarbejdelsen af artiklen i 1998: Utilstrækkeligt kildegrundlag og for stor tiltro til, at oplysningerne i disse kilder, der primært var brandtaksationer, var rigtige. Desuden var taksationerne ikke anskuet i forhold til datidens forsikringsmæssige og økonomiske forhold, og endelig var der ikke foretaget en sammenligning med taksationer af andre møller på egnen. Alt sammen klassiske unoder, som jeg nu har søgt at råde bod på. Det vil først og fremmest fremgå af de bemærkninger, jeg har gjort til de enkelte taksationer m.v.

Via menuen til venstre er der adgang til de underliggende sider.

Én side indeholder en liste med de kilder, jeg har anvendt. Nogle få af kilderne er ledsaget af bemærkninger.

I ordlisten er der gjort rede for de fleste af de gamle ord og vendinger, man møder i teksterne. Mølletekniske udtryk er kun i mindre omfang forklaret. Ord og vendinger er endvidere forklaret, når de første gang optræder i et dokument, og da vil ordets første bogstav være understreget. Dette betyder at der er et link til en forklaring længere nede på siden.

Under links kan man bl.a. finde henvisninger til billeder af og fra møllen.

Siden om Møllens historie 1800 - 1877 er et sammendrag af oplysningerne og bemærkningerne på de efterfølgende sider. Der er således tale om en 'ny udgave' af møllens historie.

Ud over brandtaksationerne er medtaget nogle dokumenter til belysning af omstændighederne ved stubmøllens brand i 1823 og den hollandske mølles opførelse og salg i 1824.

De fleste dokumenter er ledsaget af kortere eller - måske navnlig - længere bemærkninger. Disse kan ses som mine svar på de spørgsmål, jeg har stillet til kilderne. Andre vil måske stille andre spørgsmål og få andre svar. Men finder man misforståelser eller fejlopfattelser i mine bemærkningerne, hører jeg meget gerne om det, så det i givet fald kan blive rettet.

Andre dokumenter indeholder dokumenter, der kan være nævnt et eller flere steder i teksterne, men som ikke er underkaster en nøjere analyse.