Vindebye Veirmølle

1800 – 1877

Indberetning til Danske Cancelli 1823, 27. november

Til forside

 

Til
det Kongelige danske Kancelli.

Herved har jeg den Ære at tilstille det Kongelige danske Kancelli udskrivter af tvende Forhører der ere optagne i Anledning af en Ildebrand der sidst afvigte 9 Novb. lagde Vindeby Veirmølle i Aske.

Af disse Dokumenter vil det behagelig erfares, at Møllen, der tildels var gammel og brøstfældig, under Malingen har antændt sig selv, uden at den tilstedeværende Svend har kunnet forhindre saadant ved at sætte Møllen i staae, da den saakaldte Perse ikke var i stand til at standse Vingerne.

De befalede Udskrivter af Brandtaxations-protokollen for Nørre Herred, der ligeledes følger, udviser at den afbrændte Mølle var assureret i Landets almindelig Brandkasse for 3.500 Rbd. Sølv, og at de paa Brandstedet fundne Bygningsmaterialier ere anslaaede til en Værdi af 24 Rbd. Sølv.

Den endelige Branderstatning, 3.476 Rbd. Sølv ønsker den brandlidte Mand anvist til Udbetaling af den Kongelige Amtstue i Maribo.

Stiftamtet for Lolland og Falster,
Nykøbing d. 27. Novb. 1823.

                                             v Jessen

Bemærkninger:
Med amtmandens skrivelse til kancelliet fulgte afskrifter af indkaldelse af vidnerne til brandforhøret i herredsretten (ikke medtaget her), branddirektørens 'undersøgelses-forretning', brandforhøret i herredsretten, brandtaksationen fra juli 1818 og skades-opgørelsen efter branden.