Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Kilder med bemærkninger.

Til forside

 


Utrykte kilder:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:
Landbygningernes alm. Brandforsikring. Lollands Branddirektorat:
Brandforsikringsprotokol for Lollands Nørre Herred 1853-1858 og 1858-1874.
Brandtaksationsprotokol for Nørre Herred 1800-1941: 1800-1818, 1818-1848 og 1848-1882.
Brandtaksationsprotokol for sognetaksationsmændene i Vindeby Sogn 1857-1873.

Bemærkninger:

En branddirektør skulle for hvert herred i sit direktorat føre en brandforsikringsprotokol og en brandtaksations-protokol. I den første var hver forsikret ejendom tildelt en eller flere sider, hvor bl.a. oplysninger om bygningerne og deres skiftende forsikringsværdier efterhånden blev indført. Tillige blev angivet, hvornår en taksations-forretning var sket.

I taksationsprotokollen blev en beskrivelse af den ejendom eller del af en ejendom, der aktuelt var vurderet, indskrevet kronologisk. Det er disse beskrivelser af Vindeby mølle og møllehuse, der findes gengivet på denne hjemmeside.

Da forsikringsprotokollerne for Lollands Nørre Herred for perioden 1800 - 1853 desværre er gået tabt, måtte der foretages en fuldstændig gennemgang af taksations-protokollerne. Det forhold, at der ved hver taksation er anført, hvad den forrige vurdering var, giver imidlertid stor sikkerhed for at alle taksationsforretningerne er fundet.

For at kunne anbringe taksationsbeløbene rigtigt er alle brandtaksationerne gengivet med samme linjelængde og orddeling som i originalmanuskripterne.
Ord, jeg ikke har kunnet tyde, er angivet med (???).
Ord, der er tydet med en vis usikkerhed, er skrevet i ( )

Tilføjelser til teksten i et dokument er angivet med {  }.
Tekst i protokollerne, der er udeladt, fordi de ikke vedrører Vindeby mølle, er angivet med (...).

Lollands Nørre Herred:
Politidokumenter 1816-1920: 1816-1827.
Politiprotokol 1803-1920: 1818-1831.

Lollands Nørre Herred. Retten i Nakskov, Nakskov tinglysning :
Skøde- og panteprotokoller 1790-1927: 1804-1813, 1813-1821 og 1821-1825. 

Maribo Amt:
Emneordnede journalsager 1803-1850. Lollands Nørre og Sønder Herreders breve 1824.
Journaler 1815-1850: 1824 og 1825.

Rigsarkivet:
Almindelig Brand.
Brandskader på landet 1820 - 1852
Nr. 311. Juli - oktober 1823.

Ravnsborg lokalhistoriske Arkiv:
Kirkebog (papirkopi) for Horslunde sogn 1747 - 1813.
Kirkebog (papirkopi) for Birket sogn 1827 - 1837 og 1837 - 1868.
Kirkebog (papirkopi) for Vindeby sogn 1851 - 1876.
Lolland Nørre Herreds Skifteprotokol (på mikrofilm) 1795 - 1920.
Tak til arkivets leder, Hanne Grytner, for hjælp med at udrede møller Anders Clausens liv.

Trykte kilder:

Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger 1792-1917.    Med delvis benyttelse af det af afdøde Mich. Petersen i 1892 udarbejdede hundrede Aars Festskrift og iøvrigt suppleret og affattet af J. Tronier, H. Larsen og O. Lehmann. Truelsen 1917.

Christensen, Harry: Bygninger før i tiden. Brandforsikring og bygningshistorie. Statens Arkiver 1996.

Christensen, Jens: Brandforsikringen gennem 150 Aar. Udgivet af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. 1942.

Oplysningerne om brandforsikring og branddirektørernes arbejde er hentet i ovenstående tre bøger.

Thestrup, Poul: Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 360 år (1640-1999). Statens Arkiver 1999.

Svendsen, Knud Erik: Dansk pengehistorie. Bd. 1. 1700-1914. Danmarks Nationalbank 1968.

Oplysningerne om pengevæsen, priser og lønninger er hentet i ovenstående to bøger.

Andersen, Lise: Gåden om Vindeby Mølles herkomst løst? I: Møllen. Medlemsblad for Dansk Møllerforening, nr. 3579, marts 2007. s. 18.

Christiansen, Jens E.: Vindeby mølle. Træk af møllens tidligste historie. I: Lokalhistorien. Medlemsblad for Ravnsborg lokalhistoriske Forening. Nr. 1. 1998. s. 6-13.
Kan endvidere læses her:
http://www.grytner.dk/~grytner/arkivet/vindeby1.htm

Jensen, John: Noget om at flytte møller. I: Møllen. Medlemsblad for Dansk Møllerforening, nr. 3543, marts-april 2001. Kan endvidere læses her: www.moelle-forum.dk/index.php?id=51

Møllebygninger i Danmark. Redegørelse og status 1993. Udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen. Gyldendal 1993.

Mortensøn, Ole og Hans Larsen: Møller og møllefolk - på Langeland. Langelands Museum 1982.

Risom, Sven: Reventlow-Asylet i Horslunde. Et minde om statsministeren. I: Årbog 1961 / Lolland-Falsters Historiske Samfund. s. 1-6.

Vindeby Mølle. Bygningshistorie, tilstandsbeskrivelse, restaureringsforslag, økonomisk opstilling. Rapport udarbejdet for Planstyrelsen, marts 1987, af Per Axelsens Tegnestue, Roskilde.

Elektroniske:
Kulturarvsstyrelsens fredningssag på Vindeby mølle: https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.htm?sag=10252924

Dendrokronologisk undersøgelse af boreprøver fra Vindeby mølle: www.nnu.dk/dendro/A8600rap.pdf

Folketællinger Lollands Nørre Herred 1787, 1834, 1850 og 1855 i Dansk demografisk Database. Dansk Data Arkiv: http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm

Ordbog over det danske Sprog (ODS) - på nettet:  http://ordnet.dk/ods/index_html

Den store danske Encyklopædi. På nettet.

Brandforsikring af Røjle-Taarup Skole 1862:
 http://www.striib.dk/roejle-t.skole.htm (Vælg: Annuller)

Hjemmeside for Vindeby mølle:
 http://www.vindebymolle.dk/