Vindebye Veirmølle

1800 – 1877

Politianmeldelse, 1824, 20. november.
Politiforhør, 1824, 25. november.

Til forside

 

 

Retten i Nakskov. Lollands Nørre Herred. Politidokumenter 1816 – 1827:

 

 

Fra Vindebye Mølle er borttaget 3de Møllejern Gaffel, Spindel og Spor, Søndagen den 14 d. M, og da jeg har opført denne Mølle af nye, uden endnu at have afleveret den til Vedkommende er det mig om at gjøre, at vide hvo der har sat sig i Besiddelse af det og bortført det fra Møllen. – Ved at melde dette for Deres Velbyrdighed med Anmodning om at de fornødne Forhører maa blive optaget, giver jeg mig den ærbødige Frihed at (???): at Møller Anders Clausens Karle, Jørgen og Johan, i Vindebye vil kunne give den fornødne Oplysning i denne Sag. --                                Vindebye den 20 Nov 1824
                                                            ærbødigst
                                                              Schnohr

 

Bemærkninger:
Møllejern
er ifølge ODS = langjern, men er formentlig her brugt som en samlebetegnelse for efterfølgende 3 dele:
Gaffel = den del, der i en overtrækskværn forbinder løberen med den lodrette drivaksel. I en overtrækskværn kommer den kraft, der trækker kværnen oppefra, som i en vejrmølle, modsat undertrækskværn.
Spindel = langjern = lodret aksel, som bærer den øverste møllesten (løberen) og som går gennem liggerens midte.
Spor = langjernets nederste del.

hvo = hvem

Ordene 'uden endnu', 'afleveret' og 'fra Møllen' er understregede i originalteksten. Om understregningen er foretaget af Schnohr eller af herredsfoged Schwensen kan ikke afgøres.

 

 

Nørre Herreds Politiprotokol 1818 - 1831:

 

1824 den 25 Novbr blev i Overværelse af Undertegnede Rettens Vidner optaget Forhør i Anledning af en Anmeldelse fra Møllebygger Schnohr betræffende 3de Stk Møllejern som skal være borttaget fra den af ham opførte Mølle i Vindebye forinden den var afleveret til Møller Anders Clausen af bemeldte Vindebye. – Møller Schnohrs Begiering af Dato 20de dennes samt Rettens Indtegning til de opgivne Personer med Paategning om lovlig Forkyndelse bleven taget til Actens Indlemmelse og lyder hver for sig saaledes (Fol):

Begge de indstævnede Personer nemlig Møllersvendene Jørgen Pedersen Bok og Johan Danielsen vare begge mødte, og fremstod først Jørgen Pedersen Bok som lovede at afgive sandfærdig Forklaring og derefter paa Rettens dertil givne Anledning deponerede: At i Søndags den 14de dennes om Formiddagen mellem 9 og 10 har hans Husbonde Møller Anders Clausen befalet ham at tage de omspurgte 3de Møllejern og fralægge dem paa Loftet over Stuehuset som Deponenten nøjagtig efterkom. – De 2de Jern nemlig Spindel og Spor (Laae?) (Lige?) paa den Rugqværn som Møller Anders Clausen havde erholdt Tilladelse af Møllebygger Schnohr at male Mel og Gaffelen fandtes liggende i Møllen ved Skalstenene. – Deponenten tilføjer, at Møllebygger Schnohr samme Dag som, Synet over Møllen var afholdt tog denne Seglet til ermeldte Qværn bort fra Møllen og derved giorte den ubrugbar for Anders Clausen, men af hvad Grund Anders Clausen ville have ermeldte Møllejern i sin Forvaring veed Deponenten ikke. – Denne Deposition vedtog Deponenten at bekræfte med sin Eed. – Han aftraadte.

Igjen fremstod Møllersvend Johan Danielsen som gav Løvte om sandfærdig Forklaring og paa Rettens givne Anledning deponerede: At Deponenten veed at Møllersvend Jørgen Pedersen Bok Søndagen den 14de dennes har taget i Møllen de bemeldte 3de Møllejern og opbragt dem paa Loftet over Stuehuset, men Deponenten har ikke hørt at Anders Clausen har paalagt Jørgen Pedersen Bok dette ligesom han ei heller veed hvor Jernene laae da denne tog dem fra Møllen, men for øvrigt var hans Forklaring ganske overeenstemmende med 1te Deponents. – Denne Forklaring vedtog han at bekræfte med Eed naar forlanges.
Han aftraadte. – Forhøret blev sluttet.

                                                   
       Som Vidner                           Datum ut Supra 
  (???) Job   Rasmus Brunn              Schwensen

Bemærkninger:
Skalsten
= skallesten = sten i en skallekværn.

En lidt ejendommelig historie, der efterlader flere spørgsmål, men centralt må være: Hvorfor fik Anders Clausen de tre møllejern fjernet fra møllen?
Svaret skal sandsynligvis findes i møllersvend Jørgen Pedersen Boks oplysning om at møllebygger Schnohr fjernede seglet fra rugkværnen samme dag, som der blev afholdt syn på møllen.

I skødet af 17. december samme år oplyses det at Anders Clausen fik overleveret møllen af Schnohr ved en synsforretning  d. 13. november, altså dagen før de tre møllejern blev fjernet.

Følgende kan tænkes at være sket: Møller Clausen har ønsket afholdt en synsforretning, muligvis fordi han ønskede at afbryde samarbejdet med møllebyggeren, eller fordi han havde en køber til møllen. Under alle omstændigheder har formålet  sandsynligvis været et ønske om at få overdraget møllen, hvilket Schnohr ikke har været indforstået med, fordi han ikke havde fået betaling for alt det arbejde, han havde udført. Dette kan først være sket efter brandtaksationen den 18. november ud fra formodningen om at erstatningen for branden er udbetalt i rater efter en konkret vurdering af det indtil udførte arbejde, jf. bemærkningerne til taksationen d. 4. august 1824.

For at markere at han ikke accepterede at der var sket en overdragelse, fjernede Schnohr seglet på rugkværnen, så mølleren ikke længere kunne anvende denne. Næste dag svarede Clausen så igen ved at beordre møllejernene fjernet, ud fra den opfattelse at det nu var hans ejendom.

At møllejernene lå frit fremme og ikke var monterede, er endnu et indicium på at møllen ikke var færdigbygget på dette tidspunkt.

I anmeldelsen, der er dateret 20. november, skriver Schnohr at han endnu  ikke har afleveret møllen 'til Vedkommende', og at han derfor gerne vil vide, hvem der har fjernet møllejernene. Der kan næppe være tvivl om at han har været fuldstændig klar, hvem der har sat det i værk og sandsynligvis også, hvor jernene lå.

At han indgiver en politianmeldelse på sagen, der jo ingen steder omtales som et tyveri, vidner om en uforsonlig holdning mellem møllebyggeren og mølleren. Striden må imidlertid være endt i mindelighed; Schnohr har vel fået sine penge og kunne rejse hjem til Langeland, og Anders Clausen har fået sin mølle. Der blev i hvert fald ikke afholdt flere retsmøder i sagen.