Vindebye Veirmølle
1800 – 1877
Skøde, 1824, 17. december.

Til forside

 

 

Lollands Nørre Herred. Skøde- og Panteprotokol 13.2. 1821-11.10. 1825.

Tinglæst d. 11. januar 1825. 

   Jeg underskrevne Møller Anders Clausen af Vindebye tilstaaer og hermed vitterliggjør at have solgt Skjødet og afhændet fra mig og Arvinger, ligesom jeg og med dette mit Skjøde overdrager og tilskjøder Kjøbmand Niels Raahauge og Arvinger til fuldkommen Eiendom den mig tilhørende hollandske Mølle i Vindebye Bye og Sogn der staaer for Mølleskyld 1 Tdr: 1 Skpe: samt de herved tilliggende Bygning(er) som og de herved tilhørende udskiftede Jorder 12 Tdr Land og tilhørende Skovspart i Vindebye Skov, der staaer for Agre og Engs Hartkorn 4 Skpe: 2 Fkr:, alt i den Stand som det nu er og forefindes og med samme Ret og Raadighed hvormed det er mig tilskjødet med Skjøde af 7 Marti 1811, tinglæst 2 Julii næstefter. Og da bemeldte Kjøber Hr: Kjøbmand Raahauge har berigtiget den accorderede Kjøbesumma ved 1) at indfrie og overtage den i bemeldte Mølle indestaaende Gjæld paa 400 r Sølv til afdøde Bechs Arvinger med 1ste Prioritet Panteret ifølge Obligation læst 25 Junii 1811 og 2) ligeledes at indfrie og overtage en Obligation læst 23 Decb: 1817 paa 1126 Rbd. 3 Mk 13½ Sk Sedler som med 2 Prioritet skyldes Baroniet Juellinges Overformynderie, som meddeles ham her ved dette Skjøde hvorefter han fra denne Dag eier og Besidder den bemeldte Mølle med Bygning Jord og Skovspart intet i nogen Maade undtagen, samt det Møllen tilhørende Inventarium af Seil, Jern og saa videre saaledes som ved Synsforretningen d: 13e Novbr: sidstleden er mig overleveret af Møllebygger Schnohr paa Langeland og hvorefter han kan gøre sig og samme til Nytte som han bedst veed, vil og kan med al den Ret og Raadighed hvormed jeg hidtil har eiet og besiddet samme, ligesom jeg i øvrigt forpligter mig til at være hans Hjemmelsmand efter Loven og holde ham skadesløs for ethvert Tab som paa Grund af Vanhjemmel maatte tilføies ham. Til ydermere Sikkerhed har jeg i tvende Vidners Overværelse underskrevet dette mit Skjøde som kan tinglæses uden at derom gives mig Varsel.

                                  Vindebye d: 17 Decbr: 1824.   A: Clausen
Til Vitterlighed
Bagge    (???)ye

At der med nærværende Handel ingen skrivtlig Kjøbekontrakt, skrivtlige Conditioner eller noget somhelst andet Dokument forinden dette Skjødes Udstedelse imellem os eller andre paa vore Vegne er passeret bevidnes herved og kan om forlanges med Eed bekræftes.

                                          Datum ut supra

                                A: Clausen.          N: Raahauge

 

I Anledning af foranførte Handel er givet til Kjøbeløv Districts Fattige 1 Rbd, tilstaa(??)  Kjøbeløv Præstegd: d: 26 Decbr: 1824 
                                                              R Møller

Med Hensyn til Skatternes Oppebørsel vides herfra Intet at erindre imod dette Skjødes Tinglæsning.
Lollands Amtstue d: 27 Decbr: 1824.
                                                                                              Lunddahl

Bemærkninger:
Mølleskyld
= skat, fastsat ud fra den indtægt, der kan haves af en mølle.
Tdr. = Tønde. Som rummål (korn) = 139,2 l. Skpe. = skæppe = 1/8 tønde = 17,4 l. Fdr. = fjerdingkar = 1/4 skæppe = 4,35 l.
Som flademål (tdr. land)= 14.000 kvadratalen = 5.516 m2. Skæppe = 1/8 tønde = 689,5 m2. Fjerdingkar = 1/4 skæppe = 172,38 m2.
accorderede = akkordere = aftalte.
Baroniet Juellinge = Gods øst for Nakskov. Fra 1922 benævnt Halsted Kloster
sidstleden = her: sidste måned.
Hjemmelsmand = person, der hjemler = garanterer køberen rettigheden til det købte.
Vanhjemmel = ugyldig overdragelse af det købte.
Condition = kondition = betingelse, vilkår.
Oppebørsel = her: alle skatter er modtaget.
erindre = her: indvende

Ved en tinglæsning blev det originale dokuments tekst skrevet af i skøde- og panteprotokollen.

Der må ved denne afskrivning af skødet sandsynligvis være sket en fejl, når det anføres at den indestående gæld til 'afdøde Bechs Arvinger' udgør 400 rdl. sølv. Det fremgår imidlertid af protokollen for d. 25. juni 1811 at obligationen lyder på 1.400 rigsdaler dansk kurant, og det er ikke fundet, at der skulle være sket en nedskrivning af hovedstolen med 1.000 rdl.

Obligationen må senere være indløst, for et notat i protokollen siger at den er 'mortifiiceret 20 April 1830'.

 

 
 


Udsnit af skøde- og panteprotokollen fra 1825, hvoraf det fremgår at gælden til afdøde Bechs arvinger udgør 400 rbd. sølv.
 

 
 


Udsnit af skøde- og panteprotokollen fra 1811. Her fremgår det at obligationsgælden til 'Bæck paa Lidenlund ved Nachschou'  er 1.400 rigsdaler.


Ud fra den forudsætning at det rigtige tal er 1.400, kan salgsprisen beregnes til ca. 2.350 rbd. sølv, idet de godt 1126 rbd. sedler, som udgør 2. prioriteten, kan omregnes til ca. 950 rbd. sølv. En tilsyneladende beskeden pris set i lyset af at møllen alene en måned tidligere blev takseret til 3.100 rbd. sølv og møllestedet året før til 1.000 rbd. sølv, hvortil kommer en ukendt værdi af jord og skovpart.

Det afgørende for fastsættelsen af salgsprisen har imidlertid været det afkast af den investerede kapital, møllen og jorden kunne forventes at give. Hertil kommer at møllen som omtalt ikke  var færdigbygget. Niels Raahauge har vel kunnet regne med at disponere over de 366 rbd. sølv, der udgjorde restbeløbet af forsikringssummen på 3.476 rbd, men som det fremgår af brandtaksationen i september 1825, har han  investeret yderligere 284 rbd. sølv i møllen.

Der kan næppe være tvivl om at Anders Clausen ikke har set sig i stand til at færdiggøre byggeriet på grund af en meget anstrengt økonomi og derfor været tvunget til at sælge.

Anders Clausen og Kirsten Hansdatter forlod efter al sandsynlighed Vindeby som ruinerede. I hvert fald er han opført som daglejer i folketællingen 1834, hvor de boede i Birket sogn. Da hun dør to år senere, betegnes han som indsidder, og da han selv dør 6. maj 1858  oplyser kirkebogen at han desuden er fattiglem.