Vindebye Veirmølle
1800 – 1877

Undersøgelsesforretning, 1823, 11. november.

Til forsiden

  Gienpart

Anno 1823 den 11te November foretoeg undertegnede Branddirecteur den ved Forordningen af 26de Marts 1800 allernaadigst befalede Undersøgelsesforretning i Anledning af den hos Anders Clausen Møllere i Vindebye Sogn og Bye under Lollands Nørre Herred den 9de s.m. opkomne Ildsvaade, hvorved hans tilhørende Veyr Mølle blev lagt i Aske.

Herved var Overværende som Vidner: Lars Juul Gaardmand og Johan Ernst Huusmand, Begge af Vindebye, i hvis Overværelse blev afhørt:

1. Den Brandlidte Anders Clausen Møllere, som forklarede, at hand Søndagen den 9de dennes var bortreist om Eftermiddagen Klokken 1 og kom først Hiem Dagen efter, hvorfor hand ikke kunde angive nogen Aarsag til Ildens Opkomst.

2. Sammes Kone Kirsten Hansdatter blev bemeldte Dags Aften opvaagnet. Klokkeslet vidste hun ikke, og saa derefter at Møllen brændte overalt, men Aarsagen til eller hvoraf Ilden er kommen, vidste hun ikke.

3. Møllersvenden Christopher Hendrick Bredfeldt forklarede, at da hand meldte Dags Aften omtrent Kl 11 var paa Møllen og malede, gik Spilbielken i Møllen løs, og derfor lagde Persen paa Møllen, som alligevel ikke kunde standses, løb derefter need af Trappen for at dreje Møllen fra Vinden, hvorved hand faldt til Jorden og forslog sig saaledes, at hand blev liggende uden Bevidsthed, indtil hand kunde krybe hen til Møller-Huuset for at giøre Anskriig om Ilden, som den Tiid brændte ud af Taget paa Møllen.
Det blæste samme Tiid een stærk Nordost Vind, hvilket var alt hvad hand vidste til Oplysning i Anledning af denne Ildebrand.

4. Tieneste-Pigen, Karen Marie, som blev opvagt ved (berørte) Klokkeslet, da Møllen brændte overalt, men vidste ikke nogen Aarsag til Ildens opkomst.

5. Mads Jørgensen, Smed i Vindebye, blev af sidstnævnte advaret om Ilden benævnte Dags Aften Klokken 11, og da hand strax efer kom hen til Møllen, brændte samme overalt, saa det var umuligt at slukke Ilden, hvortil hand ikke vidste nogen Aarsag.

6. Peder Jensen Ømann, Huusmand i bemeldte Vindebye, var i sit Udsiigende angaaende Ildebranden i alle Maader overensstemmende med forrige.

7. Jens Rasmussen Huusmand (ubm?) kom omtrent ved forbemeldte Klokkeslet hen til Møllen, og da var det meste af samme Bygning falden, men Aarsagen til Ildens Opkomst vidste hand ikke.

Da ingen af de tilstedeværende paa tilspørgende vidste noget viidere til Oplysning i Anledning af bemeldte Ildebrand, blev denne Undersøgelsesforretning sluttet, og med Hænders Underskrift bekræftes.

Datum ut Supra
J. Heerfordt

Som Overværende:
Lars Juul. Johan Ernst.